บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน(Part Time)หลายอัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ 
 - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - ฝ่ายการตลาด - ฝ่ายการเงินและบัญชีฃ - ฝ่าย Supply Chain - ฝ่ายจัดซื้อ - ฝ่ายปฏิบัติการ/บริหารงานทั่วไป (เปิดรับตั้งแต่ มิถุนายน – ธันวาคม 2556 )เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน(Part Time)หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน
เปิดรับนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ ในส่วนงานดังต่อไปนี้
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ฝ่ายการตลาด
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่าย Supply Chain
- ฝ่ายจัดซื้อ
- ฝ่ายปฏิบัติการ/บริหารงานทั่วไป


หลักฐานการสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย 1 ใบ
2. สำเนาผลการศึกษาภาคการศึกษาล่าสุด
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีการสมัคร : 1. ส่งอีเมล์มาที่ tavinunle@watson.co.th
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ 3388/23-24 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 5
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย พร้อมวงเล็บมุมซอง
ว่า "นักศึกษา/นิสิตฝึกงาน"
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อัตราเงินเดือน
หลายอัตราเบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย / หญิง
  เป็น นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับชั้น ปีที่ 3 และ 4
  เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  สามารถฝึกงานในระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน
  เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงต่อการฝึกปฏิบัติงาน
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  คุณทวินันท์ ลีหะสุนนท์
  โทร : 02-665-2000 ext. 2248
  Email : tavinunle@watson.co.th